Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Diëtheek


Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: Degene die voedings- en dieetadvisering geeft. Heeft een diploma van een HBO opleiding “Voeding en Diëtetiek” en is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.
Cliënt: Degene die voor voedingsadvies komt met of zonder verwijzing of een product afneemt.
Arts, verwijzer: Arts, huisarts of tandarts die de cliënt naar de diëtist heeft verwezen.
Verwijzing: Formulier waarmee een verwijzer een cliënt met een verwijsdiagnose/indicatie naar de diëtist stuurt.
Behandeling: Het analyseren van de knelpunten middels een diëtistisch onderzoek, het opstellen van een behandelplan en het adviseren en begeleiden van cliënten. Cliëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, correspondentie en communicatie maken onderdeel uit van de behandeling.
Directe zorg: Contacttijd tussen cliënt en diëtist.
Individueel dieetvoorschrift:
Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift bestaande uit:
– Analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens
– Het opstellen van een persoonlijk dieet- of voedingsadvies.
Behandeluren: De tijd die aan de behandeling besteed wordt, bestaande uit de behandeling en het individueel dieetvoorschrift.

Artikel 2 – Algemeen
De diëtist benadert de consument zonder aanzien van de persoon.
De diëtist gaat uit van de voedingsgewoonten van de cliënt en respecteert de levensopvattingen van de cliënt.
De diëtist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De diëtist kan verantwoording van haar handelen afleggen.
De diëtist houdt kennis en vaardigheden, nodig voor de uitoefening van het beroep, op peil. De diëtist is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.
De diëtist verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek en de gedragscode.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling

1. Iedere cliënt heeft volgens de basisverzekering recht op drie behandeluren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Daarnaast kunnen er mogelijk afspraken zijn met zorggroepen betreffende de vergoeding. Dit is afhankelijk van indicatie en multidisciplinaire contractafspraken. Diëtheek hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uit toeslag ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven, kunt u kijken op onze tarieven pagina.

2. Binnen de behandeluren, genoemd onder 3.1 vallen alle cliëntgebonden werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de behandeling uit te kunnen voeren: het uitvoeren van een diëtistisch onderzoek, het opstellen van een behandelplan, advisering en begeleiding van de cliënt, verslaglegging, correspondentie, het opstellen van een individueel dieetvoorschrift. Indien de cliënt eerder in het jaar al behandeld is door een diëtist worden alleen die uren door de verzekeraar vergoed die nog niet gebruikt zijn. De overige tijd wordt in rekening gebracht bij de aanvullende verzekering of bij de cliënt.

3. Verschillende zorgverzekeraars hebben een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling door de diëtist in het aanvullende pakket opgenomen. De cliënt dient hiervoor zijn polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

4. De cliënt kan alleen voor vergoeding in aanmerking komen indien hij/zij een verwijzing heeft van een arts én indien de behandeluren conform de basisverzekering nog niet eerder in het jaar gebruikt zijn. Zonder verwijzing is het alleen mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen, indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor directe toegankelijkheid.

5. Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor behandeling voor rekening van de cliënt.

6. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch (antwoordapparaat) of per e-mail af te zeggen. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult bij de cliënt in rekening gebracht.

7. Tijdens het eerste consult dient de cliënt, de eventuele verwijzing en de verzekeringsgegevens mee te nemen.

8. Consulten met verwijzing worden direct aan de zorgverzekeraar of zorggroep gedeclareerd.

9. Cliënten die aanvullende vergoeding krijgen, dienen de rekening zelf te betalen en bij de verzekeraar te declareren. Bij een aantal verzekeraars zal Diëtheek de kosten direct declareren bij de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar zal dat met de cliënt verrekenen.

10. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar of zorggroep lopen zullen direct aan de cliënt gefactureerd worden.

11. De verwijzing is een jaar geldig. Daarna dient de diëtist een verlenging aan te vragen d.m.v. het schrijven van een tussenrapportage aan de verwijzer.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.

13. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de cliënt in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

14. In het geval genoemd onder 3.13. is Diëtheek bevoegd de behandeling op te schorten dan wel te staken.

15. Verder is de cliënt gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.

16. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 4 – Auteursrechten
Tenzij anders is vermeld zijn de door Diëtheek verstrekte stukken zoals tabellen, achtergrondinformatie, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van Diëtheek en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Diëtheek. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Diëtheek en vrijwaart Diëtheek voor aanspraken van derden.


Artikel 5 – Geheimhouding
De diëtist heeft geheimhoudingsplicht.
De diëtist verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen
De diëtist geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
De diëtist stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
De diëtist staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
De diëtist onderneemt actie wanneer hij de cliënt schade heeft berokkend.
De diëtist onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de cliënt.
De diëtist draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
De diëtist geeft inzage in het dossier als de cliënt haar daarom vraagt.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden – in relatie tot andere hulpverleners
Op het moment van de deponering van deze algemene voorwaarden verricht de diëtist paramedische werkzaamheden alleen op verwijzing van een arts, zoals wettelijk is vastgelegd. De diëtist informeert de verwijzer over de behandeling.
De directe toegankelijkheid is wettelijk van kracht dus de cliënt kan zonder verwijzing naar de diëtist van Diëtheek.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming
De diëtist legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
De diëtist verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
De diëtist zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
De diëtist ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
De diëtist bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt
De diëtist stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De diëtist eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt.
De diëtist informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
De diëtist gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de cliënt is verkregen.
De diëtist verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling diëtist – cliënt
1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

2. Zowel de cliënt als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist informeert bij aanvang van en tijdens de behandeling. De cliënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist een goede behandeling bieden.

4. De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.

5. De cliënt mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.

6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.

7. De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Op verzoek krijgt de cliënt tegen een geringe vergoeding een kopie van zijn/haar dossier.

8. Bij aanvang van en tijdens de behandeling is de cliënt vrij in het kiezen van een diëtist.

9. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij/zij proberen dit eerst te bespreken met de diëtist. Komt men er samen niet uit, dan kan de cliënt zich wenden tot de directie van Diëtheek gevestigd aan de Pelmolenlaan 17 B, 3447 GW te Woerden.

Artikel 11 – Consultancy en overige werkzaamheden

1. Declaratie
a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor reisuren. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend. (Offerte wordt gemaakt!)
b. De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.

2. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
c. In het geval genoemd onder 11.2.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de behandeling en/of opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons is aan te merken.

2. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 12.1. gestelde beroepen.

3. De cliënt vrijwaart Diëtheek tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade als bedoeld in 12.1.

4. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.

5. Wij zullen ons inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

6. Wij zijn jegens onze cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

7. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de betreffende (deel)opdracht.

Artikel 13 – Beëindiging
Wij zijn gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde behandeling en/of opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of opdracht op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de behandeling en/of opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij aan ons verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien Diëtheek een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 15 – Verrekening
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

Artikel 16: – Klachten
Wij streven er elke dag naar om goede zorg te verlenen en uw behandeling/behandeltraject zorgvuldig te organiseren. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt onverhoopt niet tevreden bent met uw behandeling, het resultaat of met ons. Dan is het belangrijk dat u dit bespreekt met uw diëtist of door zelf contact op te nemen met Diëtheek, om te kijken of wij u hierbij kunnen helpen en om als organisatie hier van te leren.
U kunt uw klacht melden door te bellen met 088-4253600 of te mailen naar klantcontact@dietheek.nl

Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Artikel 16 – Geschillen
a. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 17 – Verjaring
Vorderingen op Diëtheek verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.
Aldus gedeponeerd op januari 2019 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Woerden

 

#replace title#