Klachtenprocedure Diëtheek

Mocht u een klacht of opmerking hebben over onze werkwijze en/of onze benadering naar u als cliënt, dan horen wij dat graag van u. Bij voorkeur rechtstreeks bij ons, of via de klachtenprocedure.

Diëtheek
Pelmolenlaan 17 B
3447 GW Woerden
www.dietheek.nl
info@dietheek.nl

088-4253600

Klachtenprocedure

Voor zorgverlening is een goede verstandhouding van groot belang. Voor u, maar óók voor uw zorgverlener. Wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde zorgverlener of over de gang van zaken binnen Diëtheek, horen we dat graag van u. Het geeft ons de mogelijkheid de zorg aan u en anderen te verbeteren.

Heeft u een klacht? Dan kunt u als volgt handelen:

In eerste instantie kunt u het beste uw klacht met de zorgverlener waarover u niet tevreden bent, bespreken. Indien u dit om wat voor reden niet kunt of wilt, is het mogelijk om uw klacht schriftelijk per post of per e-mail naar de office manager van Diëtheek te sturen.

We streven er naar zoveel mogelijk in goede samenspraak met u de klacht op te lossen. Heeft u het gevoel dat dit niet (meer) mogelijk is, dan beschikt Diëtheek over de klachtenregeling conform de wet WKKGZ (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

In de klachtenregeling is vastgelegd dat indien uw overleg met de zorgverlener niet tot een oplossing heeft geleid, u zich kunt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het telefoonnummer van het klachtenloket paramedici is : 030-3100929 www.klachtenloketparamedici.nl – info@klachtenloketparamedici.nl

Mocht ook de tussenkomst van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden dan kan bemiddeling door de landelijke geschillencommissie tot een oplossing leiden.

Deze geschillencommissie kan komen tot een bindend oordeel.

Aan deze klachtbehandeling zijn voor u geen kosten verbonden.

Indien u voor de behandeling van uw klacht besluit een eigen (rechts)bijstand in te schakelen dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons)-gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht had moeten zijn.

Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.

#replace title#